China Xian Travel: Xian travel guide, Xian hotels, Xian tour information
China Travel Services

XIAN TRAVEL: PICTURES OF PEOPLE & LIFE

 
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Here are some pictures of the people and life in Xian. Enjoy your tour.

xian shops
Shops on the South Avenue (Nan Da Jie)


Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12