China Xian Travel: Xian travel guide, Xian hotels, Xian tour information
China Travel Services

XIAN TRAVEL: PICTURES OF PEOPLE & LIFE

 
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Here are some pictures of the people and life in Xian. Enjoy your tour.

xian shopping mall
One of the top-end shopping malls in Xian, Zhong Da International, lying at the South Avenue (Nan Da Jie).


Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12